EXECUTIVE COMMITTEE

AJIT KR. JAIN (PRESIDENT)

AJIT SINGHEE (VICE PRESIDENT)

VIJAY CHOKHANY (SECRETARY)

SANDEEP GUPTA (TREASURER)

KARAN JAIN (JT. SECRETARY)

SUNDEEP CHADHA (IMM. PAST PRESIDENT)

RAJA SINHA

ABHIJIT SAHA

DEVENDRA KR.JAIN

KAMLESH AGARWAL

ASHIM BOSE

SUBHASH P. WADHWANA

DILIP KR. UMRANIA

PRADIP SITAPRA

DIPAK DUBAL

INDRANIL DEY

BALBINDER SINGH

SANJEEV JALAN

SURJIT S. DUA

ANJAN GUPTA

ATUL BOTHRA